Mám platnou dlouhodobou jízdenku a nevyužiji ji, je možno ji vrátit?

Podle Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. je možné požádat o vrácení jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou jízdenku. Za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek. Za nevyužitou dobu dlouhodobé časové jízdenky se vrací poměrná částka, a to ode dne uplatnění vrácení jízdného nebo uložení kuponu do úschovy - jízdné nelze vracet zpětně. Peněžní částku je však možné vyplatit pouze cestujícímu - majiteli originálu průkazu.

  • vracení jízdného pořízeného k BPK se provádí na prodejně jízdních dokladů, na adrese Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
  • vracení jízdného pořízeného k ODISce na prodejně jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. se provádí na Dopravním Infocentru Ostrava, ve správě Koordinátora ODIS s.r.o., na adrese Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle Tarifu ODIS,
  • jízdné pořízené k ODISce v mobilu vám bude vráceno na adrese www.dpo.cz/e-shop dle Tarifu ODIS,
  • v případě uplatnění práva na vrácení jízdného k BPK z pozůstalosti, bude peněžní částka vyplacena na základě notářského rozhodnutí, a to od data úmrtí nebo uložení nepřenosné časové jízdenky dlouhodobé do úschovy,
  • V případě, že se cestující nemůže osobně dostavit, může pověřit jinou osobu (např. manžela, manželku, otce, matku) k podání jízdního dokladu do úschovy v hlavní prodejně jízdních dokladů na Poděbradově ulici v Ostravě (poblíž Masarykova náměstí), a to do doby, než si vrácení jízdného bude moci vyřídit osobně. Může také zplnomocnit jinou osobu k převzetí finanční hotovosti za vrácené jízdné, je však nutné doložit úředně ověřenou plnou moc. V případě nezletilé osoby může jeho zákonný zástupce sám uplatnit nárok na vrácení jízdného, ale pouze s originálem průkazu, včetně kuponu, a občanského průkazu.