Jaké jsou výše přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu?

 1. cestující, který se neprokáže na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku ve výši 1500 Kč nebo prokázat svoje osobní údaje pověřené osobě dopravce pro sepsání „Dohody s cestujícím“ a setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu. Kopie sepsané a cestujícím převzaté „Dohody s cestujícím“ nahrazuje cestujícímu jízdní doklad na dojetí do cílové stanice, pouze však v daném spoji a v daném směru,
 2. jízdné a sníženou přirážku ve výši 1000 Kč lze uhradit pouze ve vozidle a to v hotovosti nebo platební kartou,
 3. jízdné a přirážku ve výši 1500 Kč lze uhradit ve lhůtě do patnácti kalendářních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu a po této lhůtě bude pohledávka v souladu s platnou legislativou navýšena o příslušenství dluhu, tedy zákonné úroky z prodlení, bude dále vymáhána a tím také navýšena o případné náklady soudního a exekučního řízení,
 4. nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za zavazadlo, případně psa, je povinen zaplatit odpovídající jízdné a přirážku 100 Kč,
 5. pokud cestující, nejpozději však sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předloží dodatečně, spolu s platným osobním dokladem vydaným příslušným správním úřadem, platnou nepřenosnou časovou jízdenku dlouhodobou nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě, snižuje se přirážka na 40 Kč.

  Pro splnění uvedené podmínky je nutné vedle osobního dokladu doložit některou z uvedených variant:

  • fyzické předložení ODISky znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu,
  • platební kartu znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu,
  • ODISku v mobilu prostřednictvím aplikace MojeDPO nebo ODISapka znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu.
 6. pokud cestující, nejpozději však sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předloží dodatečně platný osobní doklad vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas), platební kartu znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu a daňový doklad o zakoupené jednotlivé elektronické jízdence s „PanMas“(1) shodným s předkládanou bezkontaktní bankovní platební kartou, ze kterého je patrné, že jednotlivá elektronická jízdenka byla platná(2) v době udělení přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu, snižuje se přirážka na 40 Kč,
 7. pokud cestující, nejpozději však sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předloží dodatečně platný osobní doklad vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas), registrovanou KREDITní jízdenku a daňový doklad o zakoupené jednotlivé elektronické jízdence, ze kterého je patrné, že jednotlivá elektronická jízdenka byla platná(3) v době udělení přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu, snižuje se přirážka na 40 Kč. Datum a čas registrace KREDITní jízdenky musí předcházet okamžiku zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu,
 8. pokud cestující, nejpozději však sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, předloží dodatečně platný osobní doklad vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas), ODISku znějící na jméno a příjmení uvedené v osobním dokladu a daňový doklad o zakoupené jednotlivé elektronické jízdence, ze kterého je patrné, že jednotlivá elektronická jízdenka byla platná(4) v době udělení přirážky za jízdu bez platného jízdního dokladu, snižuje se přirážka na 40 Kč,
 9. snížená přirážka ve výši 40 Kč musí být zaplacena současně s dodatečným předložením platného jízdního dokladu podle odst. 9.6 písm. e), f), g) a h), tj. nejpozději sedmý pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu. Z dodatečně předloženého jízdního dokladu musí být zřejmé, že byl platný v době kontroly.

Poznámky:

 1. Prvních 6 a poslední 4 čísla bezkontaktní bankovní platební karty.
 2. Platnost bude akceptována, pokud bude přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladů uložena maximálně do 45minut od prvotního přiložení bezkontaktní bankovní platební karty v rámci nákupu dané jednotlivé elektronické jízdenky.
 3. Platnost bude akceptována, pokud bude přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu uložena maximálně do 45minut od prvotního přiložení KREDITní jízdenky v rámci nákupu dané jednotlivé elektronické jízdenky.
 4. Platnost bude akceptována, pokud bude přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu uložena maximálně do 45minut od prvotního přiložení ODISky v rámci nákupu dané jednotlivé elektronické jízdenky.