Mám platnou dlouhodobou jízdenku a nevyužiji ji, je možno ji vrátit?

Podle Tarifu pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s. je možné požádat o vrácení jízdného za nevyužitou nebo jen částečně využitou dlouhodobou jízdenku. Za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek. Za nevyužitou dobu dlouhodobé časové jízdenky se vrací poměrná částka, a to ode dne uplatnění vrácení jízdného nebo uložení kuponu do úschovy - jízdné nelze vracet zpětně. Peněžní částku je však možné vyplatit pouze cestujícímu - majiteli originálu průkazu.

Vracení jízdného pořízeného k ODISce na prodejně jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. se provádí na Dopravním Infocentru Ostrava, které je ve správě Koordinátora ODIS s.r.o., na adrese Poděbradova 2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle Tarifu ODIS. Vracení jízdného pořízeného k bezkontaktní platební kartě se provádí na prodejně jízdních dokladů (přepážka Distribuce) na stejné adrese. 

V případě, že se cestující nemůže osobně dostavit, může pověřit jinou osobu (např. manžela, manželku, otce, matku) k podání jízdního dokladu do úschovy v hlavní prodejně jízdních dokladů na Poděbradově ulici v Ostravě (poblíž Masarykova náměstí), a to do doby, než si vrácení jízdného bude moci vyřídit osobně. Může také zplnomocnit jinou osobu k převzetí finanční hotovosti za vrácené jízdné, je však nutné doložit úředně ověřenou plnou moc. V případě nezletilé osoby může jeho zákonný zástupce sám uplatnit nárok na vrácení jízdného, ale pouze s originálem průkazu, včetně kuponu, a občanského průkazu.